english slovensky česky

Strategické poradenstvo

Strategické poradenstvo
Pomáhame pri definovaní celkového smeru a stratégie pre konkrétne spoločnosti alebo organizácie. Pripravujeme analýzy pre manažment, týkajúce sa funkčných rozhodnutí, za účelom dosiahnutia dlhodobých cieľov a získania konkurenčnej výhody na trhu, navrhujeme stanoviská k strategickým otázkam.

Štúdie vykonateľnosti
Máme skúsenosti v oblasti hodnotenia životaschopnosti projektu a podnikateľského plánu na základe stanovenia cieľov, identifikovania rizík, popisu podnikateľského zázemia, poskytovania alternatív pre riešenie problémov. Často pripravujeme sektorové analýzy, radíme v oblasti ekonomických aspektov projektu, pripravujeme plán nákladov a výnosov a časový harmonogram uskutočniteľnosti, poskytujeme profil zákazníkov a analyzujeme trhové segmenty a právne prostredie.

Finančná reštrukturalizácia
Analyzujeme finančné zdravie a výkonnosť spoločnosti. Pripravujeme odporúčania v oblasti reorganizácie finančných aktív a pasív, likvidity, rozdeľovania zdrojov, identifikovania možností znižovania nákladov a zvyšovania čistého zisku, daňovej optimalizácie.

Workout úverov
Pomáhame pri riešeniach reštrukturalizácie dlhu, keď spoločnosť rieši problémy s cash flow. Máme skúsenosti v oblasti zložitých rokovaní s veriteľmi, aby sa splácanie úveru dostalo do nových koľají a s prípravou návrhov na reštrukturalizáciu úverov.

Optimalizácia
Poskytujeme komplexného sprievodcu v oblasti optimalizačných techník vo finančnom rozhodovaní, identifikovaní a riadení finančného rizika na základe finančných a zaisťovacích nástrojov.